Prohlášení o transparentnosti

Tímto dostáváme naší informační povinnosti podle článku 13/14 GDPR

1. Správce

WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296
CZ-26272 Březnice
Česko
Tel .: +420 318 498 111
Fax: +420 (0) 318 498 133
E-mail: info.cz@wsm.eu

2. Pověřenec pro ochranu údajů

WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH
Paní Melanie Kreutz-Krause
Industriestraße 20
51545 Waldbröl
Německo
Telefon: +49 2291 86 0
E-mail: datenschutz@wsm.eu

3. Právní základ a účel zpracování

3.1 Zpracování probíhá z následujícího právního základu:

a) Zájemci čl. 6 odst. 1a GDPR

b) Zákazníci čl. 6 odst. 1b, 1c GDPR

c) Uchazeči čl. 6, odst. 1b, 1c GDPR

d) Dodavatelé § 6 odst. 1b GDPR

3.2. Shromažďování těchto údajů probíhá, mimo jiné,

a)

 • abychom vás identifikovali jako zájemce o naše služby
 • abychom vyřizovali vaše žádosti
 • abychom s vámi mohli být v kontaktu
 • abyste mohli být vhodným způsobem informováni v souvislosti s vaší žádostí

b)

 • abychom vás identifikovali jako svého zákazníka
 • abychom vám na základě vaší žádosti připravili vhodnou nabídku
 • abychom s vámi mohli být v kontaktu
 • abyste mohli být vhodným způsobem informováni v rámci vztahů se zákazníky
 • pro účely fakturace
 • pro účely povoleného přímého marketingu
 • pro účely kontroly bonity
 • abychom dostáli svým zákonným povinnostem
 • abychom vůči vám mohli uplatnit nároky

c)

 • abychom vás identifikovali jako uchazače
 • pro účely řízení procesu žádosti
 • abychom s vámi mohli být v kontaktu
 • abychom dostáli svým zákonným povinnostem
 • abychom vůči vám mohli uplatnit nároky
 • pro účely plnění kontrolních a ohlašovacích povinností

d)

 • abychom vás identifikovali jako svého dodavatele
 • pro účely řízení obchodních procesů
 • pro účely kontroly bonity
 • abychom vůči vám mohli uplatnit nároky
 • abychom dostáli svým zákonným povinnostem

4. Kategorie údajů

a) Údaje o zájemcích, které jsou nezbytné k vyřízení žádosti (např. jméno společnosti, jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní údaje,)

b) Údaje o zákaznících, které jsou nezbytné k provedení objednávky (např. jméno společnosti, jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní údaje, )

c) Údaje o uchazečích, které jsou nezbytné pro proces zpracování žádosti (např. jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje)

d) Údaje o dodavatelích, které jsou nezbytné k řízení obchodního procesu, jako je dodávka nebo služba (mimo jiné jméno společnosti, případně jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní údaje, bankovní údaje)

5. Příjemci nebo kategorie příjemců

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky a pouze pro vlastní účely. Jejich přenos na tzv. třetí strany neprobíhá, pokud k tomu neexistuje právní závazek nebo jste s přenosem nesouhlasili. Pokud je použití poskytovatelů služeb nezbytné, děje se tak v souladu s předpisy o ochraně údajů.

6. Přenos do třetích zemí

Přenos údajů do třetích zemí není plánován.

7. Doba uložení / pravidelné lhůty pro výmaz

Osobní údaje, které shromážďujeme pro zpracování a provedení objednávky, zůstávají uloženy až do uplynutí zákonné povinnosti a poté jsou smazány, nejsme-li podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR na základě daňových a obchodních požadavků na skladování a dokumentaci (HGB, StGB nebo AO) povinni uchovat tyto údaje déle nebo pokud jste souhlasili s delší dobou uložení v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

8. Zdroj údajů

Zpracujeme pouze ty údaje, které nám poskytnete. (např. v rámci dotazu, zadáním objednávky, žádosti, v kontaktním formuláři, předložením vizitky, )

9. Automatizované rozhodování

Profilování neprobíhá. (čl. 22 GDPR)

10. Práva subjektů údajů (práva na informace, odvolání a výmaz)

Podle GDPR máte následující práva:

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo získat informace o uložených údajích (článek 15 GDPR).

Pokud jsou zpracovávány nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu (článek 16 GDPR).

Pokud k tomu existují právní předpoklady, můžete požádat o výmaz nebo omezení zpracování a rovněž se proti zpracování odvolat (články 17, 18 a 21 GDPR).

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo je platná smlouva o zpracování údajů a údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaných postupů, máte právo na jejich přenos (článek 20 GDPR).

Pokud budete chtít svá výše uvedená práva využít, WSM Walter Solbach Metallbau GmbH zkontroluje, zda jsou splněny zákonné požadavky.

Pro uplatnění vašich práv, kontaktujte prosím:

WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH
Paní Melanie Kreutz-Krause
Industriestraße 20
51545 Waldbröl
Německo
Telefon: +49 2291 86 0
E-mail: datenschutz@wsm.eu

V případě stížností na ochranu údajů můžete kontaktovat příslušný dozorový úřad:

Název příslušného dozorového úřadu
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
Telefonní informace: +420 234 665 800
Telefonní ústředna: +420 234 665 111
http://www.uoou.cz/
E-mail: posta@uoou.cz

Právo na odstoupení od souhlasu

Pokud jste souhlasili s tím, že WSM Walter Solbach Metallbau GmbH bude zpracovávat vaše osobní údaje, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Zákonnost zpracování údajů, které proběhne na základě souhlasu až do jeho odvolání, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Přejít nahoru