Prohlášení o transparentnosti kamerového systému

Tímto plníme svou informační povinnosti podle článku 13 GDPR pro pobočku v Německu

1. Správce

WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádrazím 296
CZ-26272 Breznice
Česká republika

Tel: +420 (0) 318 498 111
E-Mail: info.cz@wsm.eu

2. Pověřenec pro ochranu údajů

WSM - Walter Solbach Metallbau GmbH
Paní Melanie Kreutz-Krause
Industriestrasse 20
51545 Waldbröl
Německo
Tel.: +49 2291 / 86-0
E-Mail: datenschutz@wsm.eu

3. Právní základ a účel zpracování

3.1 Zpracování probíhá podle následujícího právního základu:

  • čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů)

3.2 Tyto údaje jsou shromažďovány

  • ochrana majetku
  • předcházení a vyšetřování trestných činů (zejména krádeží a vandalství)

4. Kategorie údajů

  • Zaměstnanci
  • Dodavatelé
  • Zákazníci
  • Poskytovatelé externích služeb
  • Ostatní návštěvy

Ve formě videozáznamů.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky a pouze pro vlastní účely. Jejich přenos na tzv. třetí strany neprobíhá, pokud k tomu neexistuje právní závazek nebo jste s přenosem nesouhlasili. Pokud je použití poskytovatelů služeb nezbytné, děje se tak v souladu s předpisy o ochraně údajů.

6. Přenos do třetích zemí

Přenos údajů do třetích zemí není plánován.

7. Doba uložení / pravidelné lhůty pro výmaz

Data se ukládají po dobu 7 po sobě jdoucích kalendářních dní.

Prodloužená doba uchování platí, pouze pokud je materiál použit jako důkaz k vyšetřování trestného činu.

8. Zdroj údajů

Kamery (vnější část areálu společnosti) Poznámka: Pořizovány jsou pouze obrazové záznamy. Nejsou vytvářeny žádné zvukové záznamy.

9. Automatizované rozhodování

Profilování neprobíhá. (čl. 22 GDPR)

10. Práva subjektů údajů (práva na informace, odvolání a výmaz)

Podle nařízení EU GDPR máte následující práva:

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo dostávat informace o údajích, které jsou o Vás uloženy (článek 15 GDPR).

Pokud jsou zpracovávány nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu (článek 16 GDPR).

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, můžete požádat o vymazání nebo omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování (čl. 17, 18 a 21 GDPR).

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo pokud existuje smlouva o zpracování údajů a zpracování údajů se provádí pomocí automatizovaných postupů, můžete mít právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR).

Pokud využijete výše uvedená práva, společnost WSM – Czech Republic s.r.o. zkontroluje, zda byly splněny zákonné požadavky

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti.

Máte-li jakékoli stížnosti týkající se zákonů o ochraně údajů, můžete kontaktovat příslušný dozorový úřad:

Název příslušného orgánu dozoru

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefonní informace: +420 234 665 800
Telefonní ústředna: +420 234 665 111

http://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

Právo na odstoupení od souhlasu 

Pokud jste souhlasili s tím, že WSM – Czech Republic s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní )daje, můžete tento souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které proběhne na základě souhlasu až do jeho odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

 

Přejít nahoru