Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ceníme si vašeho zájmu o naše webové stránky. Na ochranu vašeho soukromí klademe velký důraz. Osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podrobné informace o tom, jak s vašimi údaji zacházíme, o typech dat, které zpracováváme a k jakým účelům a jaká vám přísluší práva.

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné pokyny

Následující informace vám poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě tohoto webu. Osobní údaje jsou všechna data, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v odstavci „Odkaz na odpovědné místo“ tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Jedním ze způsobů, jak vaše údaje získáváme, je, že nám je sami poskytnete. Může se jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje shromažďují automaticky naše informační systémy při návštěvě webu. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas otevření stránky). Sběr těchto údajů se provádí automaticky, jakmile na web vstoupíte.

Na co používáme vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů.

Jaká máte práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Máte právo kdykoliv získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu nebo výmaz těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolat. Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Jestliže máte v souvislosti s vašimi osobními údaji další dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Při návštěvě tohoto webu může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. To se provádí hlavně pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Sítě pro hostování a doručování obsahu (CDN)

Cloudflare

Používáme službu „Cloudflare“. Poskytovatelem je společnost Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Cloudflare“).

Cloudflare nabízí globálně distribuovanou síť pro doručování obsahu s DNS. Technicky je přenos informací mezi vaším prohlížečem a naším webem směrován přes síť Cloudflare. To umožňuje službě Cloudflare analyzovat přenos mezi vaším prohlížečem a naším webem a fungovat jako filtr mezi našimi servery a potenciálně nebezpečným přenosem z internetu. Cloudflare přitom může k opakovanému rozpoznání uživatelů internetu použít soubory cookies nebo jiné technologie, které se však používají výhradně pro zde popsaný účel.

Používání služby Cloudflare je založeno na našem oprávněném zájmu o co nejbezchybnější a nejbezpečnější poskytování naší webové nabídky (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.)

Přenos dat do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Další informace o bezpečnosti a ochraně údajů na Cloudflare naleznete zde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

3. Obecné pokyny a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Zpracováváme vaše osobní údaje důvěrně a v souladu jak se zákonnými předpisy o ochraně údajů, tak s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Během návštěvy tohoto webu dochází ke sběru různých osobních údajů. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a na co je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů přes internet (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace k odpovědnému subjektu

Správce osobních údajů na tomto webu je:

WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádrazím 296
CZ-26272 Breznice
Česká republika

Tel: +420 (0) 318 498 111
E-Mail: info.cz@wsm.eu

Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. jménech, e-mailových adresách apod.).

Doba uchování

Pokud v tomto prohlášení o ochraně údajů není stanovena konkrétní doba uchování, budou vaše osobní údaje u uloženy do té doby, dokud nepřestane platit účel jejich zpracování. Pokud podáte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nám nebude uložena zákonná povinnost vaše osobní údaje nadále uchovávat (např. daňové nebo obchodní retenční období); v druhém případě k odstranění dojde poté, co tuto povinnost mít nebudeme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali níže uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů.

WSM - Walter Solbach Metallbau GmbH
Paní Melanie Kreutz-Krause
Industriestrasse 20
51545 Waldbröl
Německo

Tel.: +49 2291 86 0
E-Mail: datenschutz@wsm.eu

Upozornění k přenosu údajů do USA

Na našich webových stránkách jsou integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Když jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na americké servery příslušných společností. Rádi bychom zdůraznili, že USA není bezpečnou třetí zemí ve smyslu právních předpisů EU o ochraně osobních údajů. Společnosti v USA jsou povinny odevzdat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste vy jako dotyčná osoba mohli proti tomuto jednání podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje na amerických serverech pro účely monitorování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním dat

Mnohé činnosti zpracování dat jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Dříve udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává tímto odvoláním neovlivněna.

Právo vznést námitku proti zpracování údajů ve zvláštních případech a také proti zpracování pro účely přímého marketingu (článek 21 GDPR)

POKUD DOJDE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ, KTERÉ VYVSTÁVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE. TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM SPOČÍVÁ ZPRACOVÁNÍ, NAJDETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE PŘÍSLUŠNÉ OSOBNÍ ÚDAJE NADÁLE ZPRACOVÁVAT NEBUDEME, LEDAŽE MŮŽEME PROKÁZAT, ŽE NÁS K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJÍ ZÁVAŽMÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K VYMÁHÁNÍ, UPLATNĚNÍ NEBO HÁJENÍ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (VZNESENÍ NÁMITKY DLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POTÉ JIŽ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU NEBUDOU (VZNESENÍ NÁMITKY DLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost k dozorovému úřadu, zejména v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, místo výkonu povolání nebo v němž došlo k údajnému porušení. Právo na podání stížnosti vás nezbavuje žádného jiného práva na správní či soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo  si nechat zaslat buď na sebe nebo na jinou osobu údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, proběhne to pouze tehdy, bude-li to technicky proveditelné.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tento web používá šifrování SSL nebo TLS, a to z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které zasíláte nám jako provozovateli webu. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Když je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou být údaje, které nám předáváte, současně čteny třetími stranami.

Informace, výmaz a opravy

V rámci platných zákonných předpisů máte vždy právo na bezplatný přístup k informacím o vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemcích a účelu jejich zpracování, případně právo tato data opravit nebo vymazat. Jestliže máte v souvislosti s vašimi osobními údaji další dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování máte v následujících případech:

  • Pokud napadnete správnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas tuto skutečnost ověřit. Po dobu trvání auditu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů proběhlo či probíhá nezákonně, můžete namísto výmazu požádat o omezení zpracování dat.
  • Pokud již nadále nepotřebujeme vaše osobní údaje, které ale vy potřebujete k uplatnění, hájení či vymáhání právních nároků, máte právo namísto výmazu požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud chcete vznést námitku dle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy jak vaše, tak naše zájmy. Dokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tato data (s výjimkou jejich uchovávání) zpracována pouze s vaším souhlasem nebo pro vymáhání, uplatnění nebo hájení právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Vznesení námitky proti reklamním sdělením

Použití kontaktních údajů uveřejněných v impresu k zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů jsou tímto zakázány. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

4. Sběr údajů na tomto webu

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho koncového zařízení. Ukládají se ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Dočasné cookies se po vaší návštěvě automaticky smažou. Trvalé cookies zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Částečně mohou být soubory cookie třetích subjektů uloženy na vašem zařízení, když vstupujete na náš web (cookie třetích stran). Umožňují nám nebo vám používat určité služby třetích stran (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by určité funkce webových stránek nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Další soubory cookie se používají k hodnocení chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou potřebné k procesu elektronické komunikace (nezbytné cookies) nebo k poskytnutí určitých vámi požadovaných funkcí (funkční cookies, např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (např. cookies k měření publika na webu) se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o umisťování cookies informováni a povolíte je jen v jednotlivých případech, můžete aktivovat jejich přijímání pouze v určitých případech nebo zcela vyloučit jejich přijímání, stejně tak můžete aktivovat jejich automatické vymazávání při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost tohoto webu omezena.

Pokud cookies využívají společnosti třetích stran nebo slouží pro účely analýzy, budeme vás o tom speciálně informovat v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Soubory protokolu na serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace v takzvaných souborech protokolu na serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

  • typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referrer URL
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku na serveru
  • IP adresa

Slučování těchto údajů s jinými datovými zdroji se neprovádí.

Sběr těchto údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o technicky bezchybnou prezentaci a optimalizaci svého webu – k tomuto účelu musejí být zaznamenávány serverové přihlašovací protokoly.

Kontaktní formulář

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře pošlete žádost, budou údaje z poptávkového formuláře, včetně vámi uvedených kontaktních údajů, uchovávány pro účely zpracování žádosti a v případě následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu dále nepředáváme.

Zpracování těchto údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu o účinné zpracování dotazů, které nám byly adresovány (článek 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR), pokud o něj bylo požádáno.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás budou uchovány, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s uchováním nebo dokud nezanikne účel pro jejich uchování (např. po ukončeném zpracování vašeho požadavku). Mandatorní zákonné předpisy – zejména lhůty pro uchování – zůstávají nedotčeny.

Komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu

Jestliže nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech z něj odvozených osobních údajů (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účel zpracování vaší žádosti. Tyto údaje bez vašeho souhlasu dále nepředáváme.

Zpracování těchto údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu o účinné zpracování dotazů, které nám byly adresovány (článek 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR), pokud o něj bylo požádáno.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás budou uchovány, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s uchováním nebo dokud nezanikne účel pro jejich uchování (např. po uzavřeném zpracování vaší žádosti). Mandatorní zákonné předpisy – zejména lhůty pro uchování – zůstávají nedotčeny.

Registrace na tomto webu

na tomto webu se můžete zaregistrovat a využít tak další nabízené funkce. Údaje zadané za tímto účelem používáme pouze pro využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musejí být uvedeny kompletně. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, jako je rozsah nabídky nebo technické změny, používáme e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, abychom vás touto cestou informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá za účelem realizace uživatelského vztahu založeného na registraci a případně k navázání dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Údaje shromážděné při registraci budeme uchovávat, dokud budete registrováni na tomto webu, a následně budou smazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Sociální sítě

Zásuvné moduly Facebooku (tlačítko „like a sdílet“)

Na tomto webu jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle údajů Facebooku jsou však shromážděná data přenášena i do USA a dalších třetích zemí.

Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „like“ na tomto webu. Přehled zásuvných modulů Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte tento web, vytvoří se prostřednictvím zásuvného modulu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak dostává informaci, že jste navštívili tento web s vaší IP adresou. Jestliže kliknete na tlačítko „like“ na Facebooku, zatímco jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah tohoto webu se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Podotýkáme, že my jako provozovatel stránek nemáme žádnou vědomost o obsahu předávaných údajů ani o jejich využití společností Facebook. Více informací k tomu najdete v prohlášení o ochraně údajů Facebooku na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jestliže si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, ze svého uživatelského účtu na Facebooku se odhlaste.

Zásuvné moduly Facebooku se používají podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejrozsáhlejší viditelnost na sociálních sítích. Jestliže byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Zásuvný modul Twitteru

Do tohoto webu jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko. Při použití Twitteru a funkce „re-tweet“ se vámi navštívené weby propojí s vaším účtem na Twitteru a oznámí se ostatním uživatelům. Během toho se na Twitter předávají i údaje. Podotýkáme, že my jako provozovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu předávaných dat ani o jejich využití společností Twitter. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter http://twitter.com/privacy.

Použití zásuvného modulu Twitteru probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejrozsáhlejší viditelnost na sociálních sítích. Jestliže byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Svá nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu pod http://twitter.com/account/settings.

Zásuvný modul Instagramu

Do tohoto webu jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Jestliže jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah tohoto webu se svým profilem na Instagramu. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Podotýkáme, že my jako provozovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu předávaných dat ani o jejich využití společností Instagram.

Údaje se ukládají a analyzují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejrozsáhlejší viditelnost na sociálních sítích. Jestliže byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Zásuvný modul sítě XING

Tento web využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburk, Německo.

Pokaždé, když navštívíte jednu z našich stránek, která obsahuje funkce XING, zřídí se spojení se servery XING. Ukládání osobních údajů přitom podle našich znalostí neprobíhá. Zejména nejsou ukládány IP adresy a nevyhodnocuje se uživatelské chování.

Údaje se ukládají a analyzují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejrozsáhlejší viditelnost na sociálních sítích. Jestliže byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace k ochraně údajů a tlačítku Share XING najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tento web používá funkce analytické služby webu Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků. Provozovatel webových stránek získává různé údaje o používání stránek, jako jsou zobrazení stránky, délka pobytu uživatele, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může společnost Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde se i ukládají.

Tento analytický nástroj používáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak nabídku na svých webových stránkách, tak svou reklamu. Pokud jste byli požádáni o udělení příslušného souhlasu (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP adresy

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Díky tomu bude vaše adresa IP v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, před předáním do Spojených států zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude celá adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele tohoto webu použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání webu, aby se daly sestavovat zprávy o aktivitě na webu a poskytovat služby spojené s užíváním internetu ve vztahu k provozovateli webu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nepropojuje s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Google můžete zabránit ve shromažďování a zpracování vašich dat stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracovávání údajů

Uzavřeli jsme se společností Google dohodu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics jsem zcela implementovali přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Demografické charakteristiky ve službě Google Analytics

Tento web využívá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics, aby mohla návštěvníkům webu zobrazovat vhodné reklamy v rámci reklamní sítě Google. Díky tomu lze sestavovat zprávy, které vypovídají o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tato data pocházejí z reklamy založené na zájmech od společnosti Google a z údajů o návštěvnících od třetích stran. Tato data nelze přiřadit k žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat v nastavení zobrazení ve svém účtu Google nebo můžete shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics zakázat úplně, jak je uvedeno v bodě „Odmítnutí shromažďování údajů“.

Google Ads

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online inzertní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webech třetích stran, kde uživatel zadává Googlu určité vyhledávací dotazy (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílené reklamy zobrazovat na základě uživatelských údajů dostupných na Googlu (např. údaje o poloze a zájmy) (zaměření na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tato data kvantitativně vyhodnotit, například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Používání Google Ads je založeno na čl. 6 odst. 1. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnějším marketingu svých služeb.

Přenos dat do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google remarketing

Tato webová stránka využívá funkce Google Analytics Remarketing. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské chování na našem webu (např. klikání na určité produkty), aby vás mohl zařadit do určitých cílových skupin reklamy a poté vám zobrazit vhodné webové zprávy, když navštívíte jiné online nabídky (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze cílové skupiny reklamy vytvořené pomocí Google Remarketing propojovat s funkcemi Google napříč zařízeními. Tímto způsobem mohou být na jiném vašem zařízení (např. tabletu nebo počítači) zobrazeny také personalizované reklamní zprávy založené na vašich zájmech, které byly uzpůsobeny na základě vašeho předchozího surfování na původním zařízení (např. mobilní telefon).

Jestliže máte účet Google, můžete proti personalizované inzerci vznést námitku cestou následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používání Google Remarketing je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnějším marketingu svých služeb. Jestliže byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a předpisy pro ochranu osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

Formování cílové skupiny s porovnáním se zákazníkem

K vytváření cílových skupin používáme mimo jiné zákaznické srovnání Google Remarketing. Zde předáváme společnosti Google určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků. Pokud je dotyčný zákazník uživatelem Google a je přihlášen ke svému účtu Google, zobrazí se mu vhodné reklamní zprávy v rámci sítě Google (např. Na YouTube, v Gmailu nebo ve vyhledávači).

Sledování konverzí Google

Tento web používá funkci měření konverzí Google. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby měření konverzí Google můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce.
Můžeme například vyhodnotit, na jaká tlačítka na našem webu jste klikali a jak často a jaké produkty jste si často prohlíželi nebo je zakoupili. Tyto informace se používají ke generování statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a také to, jaké kroky následovaly. Nezískáváme však žádné informace, pomocí nichž by mohl být uživatel osobně identifikován. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo obdobné rozpoznávací technologie.

Měření konverzí Google se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak nabídku na svých webových stránkách, tak svou reklamu. Pokud jste byli požádáni o udělení příslušného souhlasu (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google a měření konverzí naleznete v předpisech o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Microsoft Ads

Na webových stránkách používáme technologie společnosti Microsoft Ads (https://ads.microsoft.com/), které poskytuje a provozuje společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Pokud jste se dostali na náš web prostřednictvím reklamy Microsoft Ads, umístí Microsoft do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Tímto způsobem společnost Microsoft a my dokážeme rozpoznat, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na náš web a dosáhl dříve určené cílové stránky („konverzní web“). Zjistíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Microsoft Ads a poté byli přesměrováni na konverzní web. Pomocí cookie Microsoft shromažďuje, zpracovává a používá informace, ze kterých s použitím pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Tyto uživatelské profily se používají k analýze chování návštěvníků a slouží k zobrazování reklam. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje o totožnosti uživatele.

Pokud si nepřejete, aby společnost Microsoft používala informace o vašem chování, jak je vysvětleno výše, můžete odmítnout přijímání cookies, které jsou k tomu potřebné – například nastavením prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické umisťování cookies. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek a zpracování těchto údajů společností Microsoft můžete také zabránit tak, že pod následujícím odkazem https://choice.microsoft.com/de-DE/opt -out situaci vysvětlíte. Další informace o ochraně údajů a souborech cookie používaných společnostmi Microsoft a Bing Ads najdete na webu Microsoftu https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

7. Zpravodaj

Údaje pro zasílání novinek

Pokud byste chtěli dostávat zpravodaj nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte s přijímáním zpravodaje. Další údaje nejsou shromažďovány, resp. jsou shromažďovány pouze na dobrovolné bázi. Tato data používáme výhradně k doručení požadovaných informací a nepředáváme je dalším osobám.

Zpracování údajů zadaných do formuláře pro přihlášení odběru zpravodaje tedy dochází výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy i jejich využívání k posílání zpravodaje můžete kdykoliv odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit“ ve zpravodaji. Zákonnost již provedeného zpracování dat zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budou u nás uloženy po dobu odběru zpravodaje a budou po vymazány pro jeho zrušení. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy v našem distribučním seznamu zpravodaje podle vlastního uvážení v rámci svého oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Poté, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu zpravodaje, může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině u nás nebo u poskytovatele služeb zpravodaje, aby se zabránilo dalším elektronickým zprávám. Údaje z černé listiny budou používány pouze pro tento účel a nebudou slučovány s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržení právních požadavků při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

MailChimp

Tato webová stránka využívá k zasílání zpravodajů služby MailChimp. Poskytovatelem je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání zpravodajů. Pokud zadáte údaje za účelem přihlášení k odběru zpravodaje (např. e-mailovou adresu), budou uloženy na serverech MailChimp v USA.

S pomocí MailChimpu můžeme analyzovat své informační kampaně. Když otevřete e-mail odeslaný pomocí MailChimp, soubor obsažený v e-mailu (tzv. web-beacon) se připojí k serverům MailChimp v USA. Tímto způsobem lze určit, zda byla otevřena zpráva zpravodaje a na které odkazy bylo případně kliknuto. Mimoto se zaznamenávají technické informace (např. doba přístupu, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci zpravodaje. Používají se výlučně ke statistické analýze zpravodajových kampaní. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců.

Pokud si nepřejete analýzu od MailChimpu, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. Odkaz na to poskytujeme v každé zprávě zpravodaje.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru zpravodaje. Zákonnost již provedeného zpracování dat zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budou do doby, kdy se od zpravodaje odhlásíte, uloženy u nás nebo u poskytovatele služeb zpravodaje a po odhlášení zpravodaje se vymažou. Data u nás uložená pro jiné účely zůstávají tímto nedotčena.

Přenos dat do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ a https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ #Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Poté, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu zpravodaje, může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině u nás nebo u poskytovatele služeb zpravodaje, aby se zabránilo dalším elektronickým zprávám. Údaje z černé listiny budou používány pouze pro tento účel a nebudou slučovány s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržení právních požadavků při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

Další informace najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů MailChimp na: https://mailchimp.com/legal/terms/.

MailPoet

Tato webová stránka používá k zasílání zpravodajů MailPoet. Poskytovatelem je Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Francie (dále jen MailPoet).

MailPoet je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání zpravodajů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, jsou uloženy na našich serverech, ale zasílány prostřednictvím serverů MailPoet, takže MailPoet zpracovává vaše údaje týkající se zpravodaje (zasílací služba MailPoet). Podrobnosti naleznete zde: https://account.mailpoet.com/.

Analýza dat pomocí MailPoet

S pomocí MailPoet lze analyzovat naše informační kampaně. Například vidíme, zda byla otevřena zpráva zpravodaje a na které odkazy bylo případně kliknuto. Tímto způsobem můžeme mimo jiné určit, na které odkazy se klikalo obzvláště často.

Můžeme také zjistit, zda byly po otevření / kliknutí (konverzní poměr) provedeny určité dříve definované akce. Můžeme například zjistit, zda jste provedli nákup po kliknutí na informační zpravodaj.

MailPoet nám také umožňuje rozdělit příjemce zpravodaje do různých kategorií („klastrů“). Příjemce zpravodaje lze dělit například podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze zpravodaje lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám. Pokud si nepřejete analýzu od MailChimpu, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. Odkaz na to poskytujeme v každé zprávě zpravodaje.

Podrobné informace o funkcích MailPoet najdete na následujícím odkazu: https://account.mailpoet.com/ a https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

Zásady ochrany osobních údajů MailPoet najdete na: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Právní základ

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat.

Doba uchování

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budou do doby, kdy se od zpravodaje odhlásíte, u nás uchovány a po odhlášení zpravodaje z distribučního seznamu poskytovatele služeb budou vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy v našem distribučním seznamu zpravodaje podle vlastního uvážení v rámci svého oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Data u nás uložená pro jiné účely zůstávají tímto nedotčena.

Poté, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu zpravodaje, může být vaše e-mailová adresa uložena u nás případně na černé listině, aby se zabránilo dalším elektronickým zprávám. Údaje z černé listiny budou používány pouze pro tento účel a nebudou slučovány s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržení právních požadavků při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

8. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka zahrnuje videa z YouTube. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Tento režim podle YouTube zajišťuje, že YouTube neukládá informace o návštěvnících na tomto webu dříve, než video zhlédnou. Sdílení dat s partnery YouTube však nemusí být rozšířeným režimem ochrany osobních údajů nutně vyloučeno. YouTube zřídí spojení k síti Google DoubleClick bez ohledu na to, zda video zhlédnete.

Jakmile spustíte video YouTube na našich webových stránkách, zřídí se spojení k serverům YouTube. Serveru YouTube se přitom sdělí, které z našich stránek jste navštívili. Jestliže jste přihlášeni k účtu YouTube, dává vám YouTube možnost přiřadit vaše chování při prohlížení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se z vašeho účtu na YouTube odhlásíte.

YouTube může dále ukládat různé cookies do vašeho zařízení po spuštění videa nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. funkce rozpoznání otisků prstů). Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se využívají mimo jiné k záznamu statistik videí, zlepšení uživatelské přívětivosti a předcházení podvodům.

Případně mohou být po spuštění videa na YouTube zahájeny další operace ke zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

YouTube používáme v zájmu vytvoření odpovídající prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jestliže byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Tento web používá zásuvné moduly videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Když navštívíte některé z našich stránek s podporou zásuvného modulu pro Vimeo, naváže se připojení k serverům společnosti Vimeo. Serveru Vimeo bude přitom sděleno, které z našich stránek jste navštívili. K tomu si Vimeo vyžádá vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste k Vimeo přihlášeni nebo u Vimeo nemáte účet. Informace získávané společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo v USA.

Pokud jste přihlášeni k účtu Vimeo, dává vám Vimeo možnost přiřadit vaše chování při prohlížení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se z účtu Vimeo odhlásíte.

Vimeo používá cookies nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení) k rozpoznávání návštěvníků webů.

Vimeo je používáno v zájmu vytvoření odpovídající prezentace našich online nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jestliže byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise a podle Vimeo též na „oprávněných obchodních zájmech“. Podrobnosti najdete zde: https://vimeo.com/privacy.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Při otevření stránky váš prohlížeč nahraje potřebná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

Pro tento účel musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Google. Google tak získává informace, že na tento web bylo přistupováno prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google Ads je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotném zobrazení písma na svém webu. Pokud jste byli požádáni o udělení příslušného souhlasu (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Jestliže váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní druh písma.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Písmo Awesome

Tento web používá písmo Awesome pro jednotné zobrazení písem a symbolů. Poskytovatelem je Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts 02140, USA.

Při otevření stránky váš prohlížeč nahraje potřebná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty, písma a symboly zobrazovaly správně. Pro tento účel musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery písma Awesome. Google tak získává informace, že na tento web bylo přistupováno prostřednictvím vaší IP adresy. Písmo Awesome se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na našem webu. Pokud jste byli požádáni o udělení příslušného souhlasu (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Jestliže váš prohlížeč nepodporuje písmo Awesome, bude váš počítač používat standardní druh písma.

Další informace o písmu Awesome naleznete v části https://fontawesome.com/help a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

Fonts.com

Tato stránka používá Fonts.com pro jednotné znázornění písem a symbolů. Poskytovatelem je Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA.

Při otevření stránky váš prohlížeč nahraje potřebná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty, písma a symboly zobrazovaly správně. Pro tento účel musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Fonts.com. Google tak získává informace, že na tento web bylo přistupováno prostřednictvím vaší IP adresy. Fonts.com se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na našem webu. Pokud jste byli požádáni o udělení příslušného souhlasu (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Jestliže váš prohlížeč nepodporuje písmo Awesome, bude váš počítač používat standardní druh písma.

Další informace o Fonts.com naleznete v části https://www.fonts.com/info/about-us a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Monotype GmbH: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/.

Mapy Google

Tato stránka využívá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

K používání funkcí Google Maps je třeba uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla předávány na server Google ve Spojených státech a tam jsou ukládány. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Službu Google Maps používáme v zájmu atraktivity prezentace našich online nabídek a pro snadné vyhledání míst, která uvádíme na našem webu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jestliže byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tomto webu službu „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem služby reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na tomto webu (například v kontaktním formuláři) zadává živá osoba nebo automatizovaný program. Za tímto účelem analyzuje služba reCAPTCHA chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza začne automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na web. V rámci své analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, délku pobytu návštěvníka na webu nebo pohyby myší, které uživatel provádí). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy služby reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou na probíhající analýzu upozorněni.

Údaje se ukládají a analyzují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím prostřednictvím automatizovaného špehováním a rovněž před spamem. Jestliže byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google reCAPTCHA najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů Google a v podmínkách používání Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com /terms?hl=de .

9. Audio a video konference

Zpracování dat

Ke komunikaci s našimi zákazníky používáme online konferenční nástroje. Nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, vaše osobní údaje budou zaznamenány a zpracovány námi a poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje.

Konferenční nástroje přitom shromažďují všechna data, která poskytnete/použijete k použití nástrojů (e-mailová adresa nebo vaše telefonní číslo). Konferenční nástroje dále též také zpracovávají trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s komunikačním procesem (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává všechna technická data, která jsou nutná pro provoz online komunikace. To zahrnuje zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor, jakož i typ připojení.

Pokud se v rámci nástroje vyměňují, nahrávají nebo jiným způsobem zpřístupňují obsahy, ukládají se také na serverech poskytovatelů nástroje. K takovým obsahům se počítají zejména cloudové nahrávky, chatové/rychlé zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace, které jsou sdíleny při používání služby.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme plný vliv na operace zpracování dat použitých nástrojů. Naše možnosti do značné míry vycházejí z podnikové politiky aktuálního poskytovatele. Další odkazy na zpracování údajů konferenčními nástroji najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů použitých nástrojů, která jsme uvedli pod tímto textem.

Účel a právní základy

Konferenční nástroje se používají ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR). Kromě toho slouží používání nástrojů k obecnému zjednodušení a zrychlení komunikace s námi popř. naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán souhlas, jsou příslušné nástroje použity na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Doba uchování

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video- a konferenčních nástrojů jsou našimi systémy odstraňovány, jakmile nás o jejich výmaz požádáte, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo jakmile odpadne účel pro uložení dat. Soubory cookies zůstanou ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich dat, která jsou ukládána provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

Webex

Používáme Webex. Poskytovatelem této služby je Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Německo.

Nelze vyloučit, že data zpracovaná pomocí WebEx budou přenesena do třetích zemí (např. USA). Společnost Webex má závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules - BCR) schválená nizozemskými, polskými, španělskými a dalšími relevantními evropskými regulátory ochrany údajů. Přitom se jedná o závazné interní předpisy společnosti, které legitimizují interní přenos údajů společnosti do třetích zemí mimo EU a EHP. Podrobnosti najdete zde: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html a https://konferenz.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference /cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Webex: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

10. Vlastní služby

Nakládání s údaji žadatele

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti). V následujícím textu vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů se provádí v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji je zacházeno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Jestliže nám pošlete žádost, budeme zpracovávat vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.) v míře nezbytné pro rozhodnutí o založení pracovního poměru . Právním základem je zde § 26 BDSG-neu podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecné uzavření smlouvy) a - pokud jste dali souhlas - čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

Jestliže bude přihláška úspěšná, budou vámi zadané údaje uloženy na základě § 26 BDSG-neu a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR v našich systémech pro zpracování dat za účelem výkonu pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme udělat pracovní nabídku, vy pracovní nabídku odmítnete nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uložit vámi předané údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) u nás po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podávání žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). Data budou poté vymazána a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Uložení slouží zejména pro účely dokazování v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. kvůli hrozícímu nebo nevyřízenému právnímu sporu), proběhne výmaz až poté, co přestane platit účel dalšího uložení.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud zákonné požadavky na uchovávání zabraňují vymazání.

Stav: 3. února 2021

Přejít nahoru