Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti WSM - Czech Republic s.r.o. platné ve vztahu k podnikatelům

 1. Obecná ustanovení, oblast použití
  1. Naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se použijí na všechny smlouvy sjednané s našimi zákazníky ve věci dodávek a jiných plnění, bez ohledu na to, zda jsme zboží sami vyrobili nebo je nakoupili od našich subdodavatelů.
  2. Všeobecné obchodní podmínky se použijí v aktuálně platném znění jako rámcová dohoda i na budoucí smlouvy se stejným zákazníkem, a to i v případě, nebude-li v těchto smlouvách znovu výslovně sjednáno použití těchto Všeobecných obchodních podmínek; o změnách našich Všeobecných obchodních podmínek budeme zákazníka v takovém případě bez zbytečného odkladu informovat.
  3. Na smluvní vztah s našimi zákazníky se použijí výhradně tyto Všeobecné obchodní podmínky. Odchylné, protikladné či doplňující všeobecné obchodní podmínky zákazníka se stanou součástí smlouvy pouze za předpokladu, že s jejich použitím vyjádříme náš výslovný souhlas. Tento požadavek vyjádření souhlasu platí i tehdy, pokud provedeme bez výhrad dodávku ve prospěch zákazníka se znalostí jeho všeobecných obchodních podmínek.
  4. Právně relevantní prohlášení a oznámení, která je zákazník vůči nám povinen činit po uzavření smlouvy (např. stanovení lhůt, oznámení vad, prohlášení o odstoupení či požadavek na slevu z kupní ceny), vyžadují pro svou platnost a účinnost písemnou formu.
 1. Nabídka a uzavření smlouvy
  1. Naše nabídky jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo provést technické změny výrobků a změny ohledně tvaru (formy) a barvy, lze-li je spravedlivě požadovat. To platí rovněž v případě, že jsme zákazníkovi poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN nebo ČSN), jiné specifikace výrobků či podklady – a to i v elektronické podobě. Naše vlastnická a autorská práva k nim tím nejsou dotčena.
  2. V případě individuální výroby na zakázku je rozhodující výhradně námi vyhotovený a zákazníkem ověřený výrobní výkres. Zákazník je povinen zaslat nám jej zpět do 5 pracovních dnů od dojití s poznámkou o jeho schválení. Nebude-li tento výkres zaslán zpět ve lhůtě 5 pracovních dnů, je výrobní výkres považován za schválený. Následné požadavky na provedení změn(y) zohledňujeme, pokud je to možné; vícenáklady s tím spojené hradí zákazník.
  3. Vedlejší ústní ujednání, přísliby, ujištění a záruky našich zaměstnanců v souvislosti s uzavřením smlouvy jsou závazné až na základě našeho písemného potvrzení.
  4. Objednání zboží zákazníkem platí za závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Nevyplývá-li z objednávky jinak, jsme oprávněni přijmout tuto nabídku na uzavření smlouvy do 14 dnů od jejího dojití.
  5. Přijetí lze učinit buď písemně, např. zasláním potvrzení objednávky, nebo dodáním zboží zákazníkovi.
 1. Ceny
  1. Nevyplývá-li z potvrzení objednávky něco jiného, platí ceny z našeho skladu v Březnici s připočtením daně z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem. Pracovní výkony budou účtovány podle vynaloženého času a materiálu dle našich obecně platných sazeb.
  2. Minimální hodnota objednávky činí 50,- EUR (netto hodnota zakázky). V případě nedosažení této minimální hodnoty účtujeme příplatek ve výši 25,- EUR.
  3. Náklady na dopravu a obaly jsou účtovány zvlášť. Případná cla, poplatky, daně a jiné veřejnoprávní poplatky hradí zákazník. Při fakturaci plnění na základě vynaloženého času a materiálu bude kromě toho účtována ztráta času na cestě a jízdní náklady.
  4. Podmínkou dodávky „vyplaceně nákladní vůz místo vykládky" je, aby příslušné místo bylo dostupné po komunikaci, která je dobře sjízdná pro nákladní automobily.
  5. Platí ceny uvedené v naší nabídce. Vyhrazujeme si právo zvýšení cen v závislosti na nárůstu nákladů na základě např. kolektivních smluv, zvýšení cen materiálů nebo změn právních předpisů, které mohou mít vliv na naše náklady (například zvýšení minimální mzdy, odvodů na sociální nebo zdravotní pojištění nebo zákonné sazby daně z přidané hodnoty).
 1. Platební podmínky, vyúčtování dílčích plnění
  1. Není-li sjednáno jinak, jsou naše faktury splatné do 10 dnů od jejich vystavení a od provedení dodávky, resp. přejímky zboží s 2% skontem, nebo do 30 dnů beze srážky. První dodávka novému zákazníkovi je prováděna výhradně na dobírku nebo na základě platby předem.
  2. Uplynutím platební lhůty se zákazník ocitne v prodlení. Cena se během prodlení úročí aktuální sazbou úroku z prodlení v zákonné výši. Vyhrazujeme si právo uplatnit i další škodu vzniklou v důsledku prodlení zákazníka.
  3. Zákazník je oprávněn provést započtení a vykonat zadržovací právo pouze tehdy, jsou-li jeho nároky nesporné a splatné nebo byly-li pravomocně zjištěny. V případě vadného plnění nejsou dotčena práva zákazníka zejména dle § 7 odst. 6 druhá věta těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že je náš nárok na sjednanou cenu v důsledku neschopnosti zákazníka poskytnout plnění ohrožen, např. v důsledku návrhu na zahájení insolvenčního řízení, nebo pokud z chování zákazníka vyplývá, že nesplní své povinnosti, jsme dle příslušných ustanovení zákona oprávněni odepřít plnění a – případně po stanovení lhůty - odstoupit od smlouvy; v případě smluv o výrobě na zakázku můžeme od smlouvy odstoupit okamžitě.
  5. Dílčí plnění s odpovídající fakturací jsou přípustná, lze-li to po zákazníkovi spravedlivě požadovat. Dojde-li k prodlení v dodávce z důvodů, za které odpovídá zákazník, jsme oprávněni vystavit zálohovou fakturu ve výši 80% z netto hodnoty zakázky.
 1. Daň z přidané hodnoty při dodání do jiného členského státu EU
  1. Má-li zákazník své sídlo v EU mimo území České republiky, je povinen dodržet předpisy týkající se daně z přidané hodnoty platné v jeho státě. Zákazník je povinen nám bez vyzvání sdělit své platné daňové identifikační číslo (DIČ), jeho případnou změnu a potvrdit přemístění zboží z České republiky na sjednané místo. Na žádost je povinen poskytnout informace o sobě jako podnikateli (o osobě povinné k dani), o přepravě dodaného zboží a informace pro účely splnění statistické oznamovací povinnosti (evidence Intrastat). Pokud zákazník není platně registrován k dani z přidané hodnoty, je povinen nás na tuto skutečnost upozornit před uzavřením smlouvy. Zákazník je dále povinen nahradit nám výdaje a náklady vzniklé na základě neuvedených a/nebo nesprávných údajů ohledně dovozní daně z přidané hodnoty.
  2. Zákazník je povinen nám uhradit případnou správcem daně dodatečně doměřenou daň z přidané hodnoty (v České republice či jakémkoli jiném státu EU) a jakoukoli další škodu (zejména penále, pokuty či úroky z prodlení apod.), vzniklou na základě nesprávných či neposkytnutých údajů ze strany zákazníka relevantních pro správný odvod daně z přidané hodnoty.
 1. Výhrada vlastnictví
  1. Do úplného uhrazení všech našich stávajících a budoucích pohledávek ze smlouvy uzavřené se zákazníkem a z běžného obchodního styku s ním (zajištěné pohledávky) si vyhrazujeme vlastnické právo k dodanému zboží.
  2. Ke zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, nelze před úplným uhrazením zajištěných pohledávek zřídit ve prospěch třetích osob zástavní právo, a nelze ohledně něho provést zajišťovací převod vlastnického práva. Zákazník je povinen nás bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět v případě, že dojde k zásahům třetích osob k našemu zboží.
  3. V případě jednání zákazníka v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni vzít si vyhrazené zboží zpět nebo případně požadovat postoupení nároků zákazníka na vydání zboží vůči třetím osobám. Zpětvzetí a zabavení zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, z naší strany nepředstavuje odstoupení od smlouvy, je-li zákazník podnikatel.
  4. Zákazník je oprávněn zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, v rámci řádné obchodní činnosti dále prodat a/nebo zpracovat. V tomto případě platí navíc tato ujednání:
  5. Výhrada vlastnictví se vztahuje na výrobky vzniklé zpracováním, smísením nebo spojením s naším zbožím v celé jejich hodnotě, přičemž jsme v takovém případě považováni za jejich výrobce. Zůstane-li při zpracování, smísení nebo spojení se zbožím třetích osob zachováno jejich vlastnické právo, nabýváme spoluvlastnictví v poměru fakturačních hodnot zpracovaného, smíseného nebo spojeného zboží. V dalším platí pro vzniklý výrobek totéž, co pro zboží dodané s výhradou vlastnického práva.
  6. Za účelem zajištění našich zajištěných pohledávek nám zákazník postupuje již nyní pohledávky za třetími osobami vzniklé z dalšího prodeje zboží nebo výrobku, a to v celé výši, resp. ve výši našeho případného spoluvlastnického podílu dle předchozího odstavce. Toto postoupení přijímáme. Povinnosti zákazníka uvedené v odstavci 2 platí rovněž ohledně postoupených pohledávek.
  7. K vymáhání pohledávek je kromě nás nadále oprávněn i zákazník. Zavazujeme se, že pohledávky nebudeme vymáhat, pokud bude zákazník vůči nám plnit své platební závazky, pokud se neocitne v prodlení s platbou, nebude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a nevyskytne-li se jiný nedostatek ohledně jeho schopnosti poskytovat plnění. Nastane-li však takový případ, můžeme požadovat, aby nám zákazník oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, aby nám poskytl všechny údaje nezbytné pro vymáhání pohledávek, vydal související podklady a aby oznámil postoupení pohledávek dlužníkům (třetím osobám).
  8. Přesáhne-li realizovatelná hodnota zajištění naše pohledávky o více než 20%, uvolníme na žádost zákazníka jistoty dle naší volby.
 1. Odpovědnost za vady
  1. Práva zákazníka v případě faktických nebo právních vad (včetně chybné dodávky nebo dodávky menšího než objednaného množství, jakož i v případě neodborné montáže nebo vadného montážního návodu) se řídí ustaveními příslušných zákonů, není-li dále uvedeno jinak.
  2. Základem naší odpovědností za vady je především ujednání ohledně vlastnosti zboží. Za ujednání týkající se vlastnosti zboží jsou považovány specifikace výrobku (a to i výrobce), které jsou jako takové označeny a které byly zákazníkovi poskytnuty před objednávkou nebo které byly začleněny do smlouvy stejným způsobem jako tyto Všeobecné obchodní podmínky. Neodpovídáme za odchylku od sjednané vlastnosti, která je jen nevýznamná a nevede k významnému omezení použitelnosti.
  3. Nebyla-li vlastnost ujednána, řídí se posouzení toho, zda se vyskytla vada, zákonem. Neodpovídáme za veřejná vyjádření výrobce subdodavatelských dílů či jiných třetích osob.
  4. Předpokladem pro uplatnění nároků zákazníka z vad je, že zákazník splnil své zákonné povinnosti provést prohlídku zboží a oznámit vady. Ukáže-li se při prohlídce nebo později jakákoli vada, musí nám být neprodleně písemně oznámena. Bez ohledu na povinnost prohlídky a oznámení vad je zákazník povinen okamžitě písemně oznámit zjevné vady včetně chybné dodávky nebo dodávky menšího než objednaného množství. Promešká-li zákazník řádnou prohlídku nebo včasné oznámení vad, je naše odpovědnost za příslušnou vadu vyloučena.
  5. Předtím než zákazník uplatní další nároky nebo práva, je povinen nám nejprve poskytnout příležitost k dodatečnému splnění během přiměřené lhůty. Přitom nám náleží – s přihlédnutím k zájmům zákazníka – volba mezi opravou a náhradní dodávkou.
  6. Jsme oprávněni podmínit dlužné dodatečné plnění tím, že zákazník uhradí splatnou cenu. Zákazník je však oprávněn zadržet část kupní ceny přiměřeně odpovídající vadě.
  7. Zákazník je povinen poskytnout nám čas a příležitost nezbytné pro dlužné dodatečné plnění, zejména je povinen předat reklamované zboží ke kontrolním účelům. V případě náhradní dodávky je zákazník povinen vrátit nám vadnou věc v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Dodatečné plnění nezahrnuje ani demontáž vadné věci, ani opětovnou montáž za předpokladu, že jsme původně nebyli povinni poskytnout montáž.
  8. Náklady nezbytné pro přezkoumání a dodatečné plnění, zejména náklady na dopravu, náklady související s užíváním pozemních komunikací, mzdové a materiálové náklady hradíme my, pokud se skutečně vyskytla vada. Ukáže-li se však, že požadavek zákazníka na odstranění domnělé vady nebyl oprávněný, jsme oprávněni požadovat, aby nám zákazník nahradil náklady, jež nám v důsledku toho vznikly.
  9. Nezdaří-li se dodatečné plnění nebo uplyne-li marně přiměřená lhůta pro dodatečné plnění stanovená zákazníkem, nebo není-li dle zákona její poskytnutí zapotřebí, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny. V případě nepodstatné vady však právo odstoupit od smlouvy nevzniká.
  10. Nároky zákazníka na náhradu škody nebo na náhradu marných výdajů existují pouze v rozsahu dle § 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek a v dalším jsou vyloučeny.
 1. Omezení odpovědnosti
  1. Nevyplývá-li z těchto Všeobecných obchodních podmínek jinak, odpovídáme v případě porušení smluvních a mimosmluvních povinností dle ustanovení příslušných zákonů.
  2. Za náhradu škody odpovídáme – bez ohledu na právní důvod – pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti.
   V případě prosté, tj. jiné než hrubé, nedbalosti odpovídáme

   1. za škody v důsledku ohrožení života, zranění či ublížení na zdraví, resp. jeho poškození,
   2. za škody z porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je nezbytné pro řádné provedení smlouvy a na jejíž splnění zákazník pravidelně spoléhá a může oprávněně spoléhat; v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, typicky vznikající škody.
  3. Omezení odpovědnosti vyplývající z odst. 2 neplatí v případě, že jsme vadu lstivě zamlčeli nebo pokud jsme převzali záruku za vlastnost zboží nebo ohledně nároků zákazníka dle kogentních ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku.
  4. Kvůli porušení povinnosti, které nespočívá ve výskytu vady, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět pouze v případě, že jsme porušení povinnosti zavinili.
  5. Shora uvedená ustanovení platí rovněž pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, pracovníků, zástupců a pomocníků.
 1. Dodávka, přechod nebezpečí, přejímka
  1. Dodávky jsou činěny z našeho skladu v Březnici. Zde je místo plnění všech smluvních plnění a protiplnění. Na žádost a náklady zákazníka bude zboží odesláno na jiné místo určení (zásilkový prodej). Není-li sjednáno jinak, jsme oprávněni určit způsob odeslání.
  2. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého poškození zboží přechází na zákazníka nejpozději okamžikem předání zboží. Při odeslání přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého poškození zboží a nebezpečí prodlení na zákazníka předáním zboží zasílateli, dopravci nebo jiné osobě nebo instituci určené provedením odeslání.
  3. Je-li sjednána přejímka, je rozhodující pro okamžik přechodu nebezpečí okamžik provedení přejímky. Uvedení do provozu nebo užívání v souladu s účelem smlouvy je považováno za přejímku. Nevýznamná odchylka od sjednaných parametrů plnění a kritérií přejímky neopravňuje zákazníka k tomu, aby odmítl přejímku. Naše povinnost k odstranění vad tím není dotčena. V dalším platí pro sjednanou přejímku zákonná ustanovení upravující smlouvu o dílo.
  4. Zpozdí-li se dodávka z důvodů, za něž odpovídá zákazník, jsme oprávněni účtovat zákazníkovi počínaje uplynutím jednoho měsíce od oznámení připravenosti k dodávce zboží náklady na uskladnění ve výši 0,5% z netto ceny zboží za každý započatý týden doby uskladnění.
 1. Dodací lhůta a prodlení s dodávkou
  1. Předpokládanou dodací lhůtu uvádíme v potvrzení zakázky. Tento údaj je nezávazný.
  2. Nemůžeme-li dodržet závazně sjednané dodací lhůty z důvodů, za něž neodpovídáme, budeme o této skutečnosti neprodleně informovat zákazníka a současně mu sdělíme předpokládanou novou dodací lhůtu. Není-li plnění k dispozici ani během nové dodací lhůty, jsme oprávněni odstoupit zcela či zčásti od smlouvy; zákazníkem již poskytnuté protiplnění v takovém případě neprodleně vrátíme.
  3. Počátek našeho prodlení s dodávkou se určí dle ustanovení zákona. V každém případě je nezbytná písemná výzva ze strany zákazníka. Dostaneme-li se do prodlení s dodávkou, může zákazník požadovat smluvní pokutu. Smluvní pokuta za každý celý kalendářní týden prodlení činí nejvýše 0,5% z ceny netto, celkem však nejvýše 3% z netto ceny pozdě dodaného zboží. Zůstává nám vyhrazeno právo prokázat, že zákazníkovi škoda vůbec nevznikla nebo že mu vznikla výrazně nižší škoda, než činí shora uvedená smluvní pokuta.
  4. Práva zákazníka dle § 11 těchto Všeobecných obchodních podmínek a naše práva stanovená zákonem, zejména v případě vyloučení povinnosti poskytnutí plnění z důvodu nemožnosti plnění nebo nelze-li po nás plnění a/nebo dodatečné plnění spravedlivě požadovat nebo na základě podstatné změny okolností tím nejsou dotčena.
 1. Promlčení
  1. Nároky zákazníka z vad se vůči nám promlčí jeden rok od přechodu nebezpečí. Je-li sjednána přejímka, začíná běžet promlčecí lhůta přejímkou.
  2. Shora uvedené promlčecí lhůty platí také pro smluvní a mimosmluvní nároky zákazníka na náhradu škody spočívající na vadě zboží, ledaže by použití zákonné promlčecí lhůty vedlo v konkrétním případě ke kratší promlčecí lhůtě. Promlčecí lhůty dle kogentních ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku nejsou v žádném případě dotčeny. V ostatních případech platí pro nároky zákazníka na náhradu škody dle § 8 výhradně promlčecí lhůty stanovené zákonem.
 1. Rozhodné právo, příslušnost soudu, dílčí neplatnost
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi námi a zákazníkem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva, zejména s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
  2. Je-li zákazník podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fundací či ústavem, je ohledně všech sporů přímo či nepřímo vyplývajících ze smluvního vztahu výhradně místně příslušným soudem soud dle místa sídla naší společnosti. Jsme však rovněž oprávněni podat žalobu u soudu, jenž je obecně příslušným soudem zákazníka.
  3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo některé ustanovení jiných dohod neplatné, není tím dotčena platnost Všeobecných obchodních podmínek, resp. jiných dohod jako celku.

V Březnici dne 01. srpna 2017

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Upozornění dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele:

Je-li zákazníkem spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Přejít nahoru